image_01-01-01

Bachelor of arts English for Business Communication
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูงและนำทฤษฏีพร้อมด้วยประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก

OUR CONCEPT

VDO Player