หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรีใบที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
Bachelor of arts English for Business Communication
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรีใบที่ 2  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
.
Bachelor of Arts
Program in Japanese

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรีใบที่ 2 สาขาภาษาเกาหลี
.
Bachelor of Arts
Program in Korea

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรีใบที่ 2 สาขาภาษาจีน
.
Bachelor of Arts
Program in Chinese